สอนเล่น ฟรีไลน์สเก็ต (Freeline Skates) เบื้องต้น

คลิปวิดีโอ แนะนำการเล่น Freeline Skates เบื้องต้น

  •  วิธีดูว่า freeline skates อันไหนใช้สำหรับเท้าซ้าย และเท้าขวา
  •  ฝึกยืนให้สเก็ตไหลเป็นเส้นตรง
  •  ฝึกใช้เท้าทั้งสองข้าง วาดเป็นเส้นโค้งสลับไปมา

freeline skates

Tags: , , , ,